verslagen

Verslag van de jaarvergadering.

Zaterdagmiddag 20 januari 2024

De Jaarvergadering is gehouden in de Backhuyzenzaal van het Koninklijk College Zeemanshoop in Amsterdam.Hieronder volgt en informatief verslag.

Op 20 januari jl. heeft de Oud-studenten Vereniging Vosmoga zijn traditionele jaarvergadering en aansluitend de Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Het evenement vond plaats in de Backhuyzenzaal van het Koninklijk College Zeemanshoop aan het Muntplein. De accommodatie ademt de sfeer van de zeevaart van vroeger en nu.

Na het welkom van de voorzitter Jack Stuifbergen aan de ruim 40 aanwezigen, die het belang van de ledenvergadering benadrukt, wordt de vergadering geopend.

De Vereniging heeft in het afgelopen jaar 12 leden verloren door overlijden die met gepaste eerbied worden herdacht.

Nieuwe leden hebben zich aangemeld en het ledental is met drie toegenomen tot….. 254

Er wordt tijdens de levendige vergadering aandacht gegeven aan verschillende onderwerpen zoals:.

1. Het instellen van een werkgroep die een plaats zal vinden voor de bronzen gedenkplaat met de namen van de in de tweede Wereldoorlog omgekomen (oud)studenten van de school, zodat zij blijvend herinnerd zullen worden. Vosmoga zorgt elk jaar op 4 mei voor een herinneringsbloemstuk bij de gedenkplaat. De heer Tom Hoornstra heeft zich voor deze activiteit aangemeld.

2. Een activiteiten commissie of werkgroep om voor de leden mooie excursies of ander soort evenementen te organiseren. Hiervoor heeft Christiaan Paulus zich aangemeld.

3. Het onderhouden van contacten met de onderwijs instelling(en) voor de Zeevaartopleidingen, om de band tussen oud-student en onderwijs bij de tijd te houden en de actuele informatie over veranderingen in het onderwijs te communiceren met de leden. Henny Krul, oud opleidingsmanager van de Zeevaartopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam wil zich hiervoor inzetten en deze inzet ook communiceren met het Koninklijk College Zeemanshoop.

4. Er is gevraagd naar leden die zich willen inzetten voor het schrijven van artikelen voor het verenigings nieuws in Navigare, om zo de penningmeester en voorzitter te ondersteunen in dit steeds terugkerende werk, maar daarvoor heeft nog niemand zich gemeld.

5. Voor het werven van advertenties voor het mooie blad Navigare, noodzakelijk om de kosten te drukken en de continuïteit te waarborgen, is support van leden gevraagd. Er kwamen geen handen in de lucht. Deze vraag blijft evenals de vorige vraag open staan.

6. Een belangrijk onderwerp voor de leden is de jaarlijkse herdenking op 4 mei dat wordt georganiseerd door het comité 4-5 mei . Er is een mogelijkheid om de koopvaardij te vertegenwoordigen bij de herdenkingsdienst in de Grote Kerk en op de Dam. De voorzitter informeert de leden hierover.

7. Het onderwerp PR en ledenwerving komt aan de orde en hierbij is actie nodig om de webmaster te vinden dan wel ondersteuning aan de webmaster te geven.

Financiën.

De penningmeester, Auk Boom geeft een duidelijk overzicht van de financiële toestand van de vereniging.

Een belangrijke uitgavepost is de roeisloep Piet Haverkamp. De sloep wordt gebruikt voor recreatief roeien door de Amsterdamse grachten en soms voor toertochten en een enkele wedstrijd.

De sloep was toe aan een grote revisie, het opknappen van de Piet Haverkamp is voorspoedig verlopen met veel inzet van de roeiers zelf.

Het legaat van Jan Mulder was echter onvoldoende om de kosten te dekken. Obligaties zijn uitgebracht en Vosmoga heeft het restant aangepast als lening. De schuld aan obligaties en leningen is ongeveer €7000. Het inlossen van die schuld is een taak van de roeiers waarbij de vereniging, als rechtspersoon, aansprakelijk is.

De overige kostenposten en inkomsten geven aanleiding om voor het volgende verenigingsjaar een contributie verhoging van €5 voor te stellen.

De vergadering stemt met opgewekt applaus in met de voorstellen.

De kascommissie bestaand uit de heren Klaas Wester en Lourens Visser geven een goed akkoord af en de penningmeester en het bestuur worden gedechargeerd.

Nieuw bestuurslid.

De aftredende bestuursleden Joop Vermeulen en Eddy Curiel worden bedankt voor hun inzet . Voor Joop Vermeulen ( niet aanwezig) is dit het einde van een zeer lange periode als bestuurslid van Vosmoga en voor VOLL HZS in Amsterdams. Hij krijgt, op afstand, een zeer waarderend applaus.

Wim Tonnon wordt, met waardering voor zijn besluit, unaniem verkozen tot nieuw bestuurslid met de speciale aandacht voor alles wat te maken heeft met het roeien en de sloep. Hij heeft zijn jaren gemaakt bij de koopvaardij als stuurman en is hartelijk welkom in het bestuur.

De algemene ledenvergadering wordt afgesloten en direct aansluitend begint de nieuwjaarsreceptie met de beste wensen voor goede gezondheid en een goed bestaan aan alle leden.

De jaarvergadering Zaterdag van 23 maart 2019 is door ruim 40 deelnemers bezocht.

De jaarvergadering is gehouden in Amsterdam op het  adres:

Pension Homeland  Restaurant Bar Café Hotel Brouwerij

Kattenburgerstraat 7  1018 JA Amsterdam

Het volgende programma is uitgevoerd:

10.30 Ontvangst met koffie en een gebakje.

De koffie was goed en het gebak viel in de smaak.

10.45 Lezing door meesterverteller Jan Broekhuizen ”Op zoek naar de Compagnie”.

Jan Broekhuizen heeft wederom het gezelschap  van het begin tot het eind weten boeien met zijn verhalen over de verschillende compagnieën die in het Nederland van toen waren gevestigd. Jammer dat de zaal niet zo goed  was om alle prachtige  foto’s die vertoont werden, vanuit elke plaats goed te kunnen zien.

12.30 Lunch.

13.30 Jaarvergadering: Er is goed vergaderd en het bestuur krijgt de opdracht de vereniging te blijven besturen.

14.45 Afsluiting met een drankje  was zoals gebruikelijk heel gezellig.

Zaterdag 17 maart 2018 jaarvergadering en reünie Haarlem

De jaarvergadering en reüniebijeenkomst werd gehouden in Haarlem in de Doelenzaal.

De zeer boeiende lezing over de Oostzeehandel, de basis voor  de welvaart in de Gouden Eeuw, door de heer Jan Broekhuizen, werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd.

Tijdens de jaarvergadering trad mevrouw Zeegers af als secretaris, na ruim 10 jaar  voor de vereniging actief te zijn geweest. Onder grote dank en met een hartelijk applaus van de vergadering  droeg zij haar taak over aan nieuw benoemde secretaris, de heer Ko Jonker.

Een klein aantal deelnemers aan de vergadering bezocht na afloop het Teylers Museum  waar speciaal voor onze leden een bezoek aan de Lorentzformule was gereserveerd.

Vergadering  in de Enkhuizer Zeevaartschool op 26 maart 2017

Na een hartelijk welkom door de directeur van Enkhuizer Zeevaartschool, op welke locatie wij deze vergadering houden, krijgen wij een mooie uitleg van de activiteiten die op deze school worden ontwikkeld.
Hier worden cursussen gegeven voor de grote zeilvaart aan mensen uit vele landen.
De school is zeer internationaal georiënteerd, zij krijgen cursisten uit de hele wereld, opvarenden van bijvoorbeeld de grote Noorse en de Portugese opleidingsschepen krijgen hier een opleiding stuurman grote zeilvaart. In het nieuwste project gaat men zelfs tot aan China.
Vanzelfsprekend roept de directeur iedereen op, voor zover nog niet reeds vriend, om zich aan te melden als vriend van Kaatje en zo de Amsterdamse traditie van zeelieden opleiden, hier in Enkhuizen voort te zetten.

Wij kijken terug op een geanimeerde en gezellige dag, in een zeer zeevaart gericht ambiance.

Het gezicht op Kaatje bij binnenkomst en de vele modellen en afbeelding in het gebouw geven de deelnemers een goed gevoel. Welnu, het was een goede bijeenkomst, er werd vlot vergaderd er was veel gelegenheid om met elkaar te praten en rond te kijken.

In de jaarvergadering werden de gebruikelijke punten strikt volgens de agenda afgehandeld.

De financiële staat van de vereniging wordt door de penningmeester toegelicht met als belangrijkste mededeling dat de inkomsten dit jaar de uitgaven hebben overtroffen met een bedrag van € 4,84.

De financiën zijn door de kascommissie beoordeeld:

De kascommissie brengt verslag uit en dat zal niet letterlijk in de notulen worden opgenomen, toch wil ik u het letterlijke verslag niet onthouden;

 

Het woord is aan Lieuwe van der Woude, staand in de nabijheid van de penningmeester gericht aan de leden van de vereniging:

 
“Op 13 maart is het zover, Joop (Joop Goëtjes) en ik op werkbezoek bij Fred, kascontrole, nou ja kas, er is geen kas. Geen cententellen dus want alles gaat digitaal.

Ernstig waren wij want je weet het maar nooit. Na op ons gemak gesteld te zijn en dorst hadden gelest zijn wij begonnen aan waar wij voor gekomen waren.

Aan tafel gezeten, aandachtig kijkend, lezend, vragend, en begrijpend knikkend, luisterend, kortom het deed ertoe.

Kort kan ik zijn, Joop en ik hebben gezien en ervaren dat onze verenigings centjes in goede handen zijn geweest en prijzen daarvoor Fred, de scheidende penningmeester, met een woord van dank voor de vele jaren dat hij op ons verenigingsgeld heeft gepast.

Wij stellen de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen en de schriftelijke verklaring daarvan hebben wij reeds aan de penningmeester overhandigd.”

De vergadering stemt met luid applaus in met het voorstel.

De begroting wordt goedgekeurd de contributie wordt ongewijzigd vastgesteld hoewel wij zien dat de inkomsten iets dalen als gevolg van het teruglopend aantal leden.

In het bestuur komen de volgend wijzingen aan de orde.

Tjipke Gulmans is om gezondheidsredenen afgetreden. Hij heeft jaren deelgenomen aan bestuur van VOLLHZS en heeft een grote rol gespeeld in de totstandkoming van de huidige vereniging Vosmoga.

Piet Slump heeft vorig jaar aangegeven dat hij na deze vergadering zal stoppen met het bestuurswerk. Hij heeft meer dan 20 jaar de verenigingen VOLLHZS en Vosmoga vertegenwoordigd op de open dagen van het zeevaartonderwijs en zo een belangrijke bijdrage geleverd aan het bestaan van de verenging.

Beide heren worden zeer hartelijk bedankt voor hun inzet voor de vereniging.

Onder dankzegging en luid applaus nemen zij een geschenk en bloemen in ontvangst.

Als nieuw bestuurslid is gekozen de heer Rudi Vos, Hij is afgestudeerd aan de zeevaartschool als marof en heeft voornamelijk gevaren als stuurman en kapitein. Hij heeft een aantal jaren gewerkt als docent aan het International Maritime College Oman. Hij is van harte welkom in ons bestuur.

Rudi zal in de loop van dit jaar de taken van de penningmeester Fred Vos overnemen.

Het bestuursbeleid wordt met instemming goedgekeurd en het bestuur mag het komende jaar weer voor de vereniging zorgen.

Na afloop van de vergadering is er genoeg tijd om met elkaar te praten, een lunch te gebruiken en in de school rond te kijken.

Na de lunch komt Marijke de Jong een interessant, informatief, lezing geven over scheepvaart zeilvaart en tuigage. Alle vragen die tijdens de presentatie worden gesteld, over allerlei onderwerpen met betrekking tot stabiliteit tuigage of wat dan ook worden met humor doorspekt afgehandeld.

Een door Damen beschikbaar gestelde film over de bouw van de Oman Shabab wordt vertoond en een soortgelijk schip zal voor China worden gebouwd. Marijke vertelt boeiend over haar ervaringen met het opleiden van de Chinese bemanningsleden.

Aan het einde van deze geslaagde dag werd Harry Visser getroffen door een hartstilstand die hij dankzij het goed ingrijpen van een aantal van onze leden ternauwernood heeft overleefd.

Hij is overgedragen aan de ambulance diensten en verder vervoerd naar het AMC voor verdere behandeling. Een maand na deze gebeurtenis is Harry uit het ziekenhuis ontslagen en het algehele herstel is op dat moment nog niet zeker.

Afgezien van deze schrikbarende gebeurtenis hebben de leden een goede dag doorgebracht.